Algemene Verkoopvoorwaarden

I – ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 • 1. Inleiding

De website www.neoparking.com, hierna Website genoemd, wordt uitgegeven door NEOPARK, SARL met een kapitaal van 39.000 €, ingeschreven in het Handelsregister van Nanterre onder het nummer 481 680 098, gevestigd op 5 place de la Pyramide, Tour Ariane, 92088 Paris La Défense, telefoon +33 1 84 17 55 60, vertegenwoordigd door de heer Bruno VERPLANCKEN in zijn hoedanigheid van Beheerder.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf publicatie van de website en zijn van toepassing vanaf het eerste gebruik van de Website door de bezoeker. De bezoeker verklaart op deze manier dat hij onderworpen is aan de rechten en plichten van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

NEOPARK behoudt het recht voor deze algemene gebruiksvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen.
De bezoeker erkent dat hij geïnformeerd is dat zijn akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden geen handgeschreven ondertekening behoeft.

De bezoeker wordt aangeraden deze algemene gebruiksvoorwaarden, die geldig zijn tussen partijen, op te slaan en af te drukken.
Een bezoeker die niet onderworpen wil zijn aan deze algemene gebruiksvoorwaarden zal de diensten aangeboden door www.neoparking.com niet gebruiken.

 • 2. Definities

Bezoeker(s): Ieder fysiek of moreel persoon die deze algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt heeft tijdens een eerste gebruik van de Website.

Lid/Leden: Iedere fysiek of moreel persoon die, na het aanvaarden van deze algemene gebruiksvoorwaarden, een NEOPARK rekening heeft geopend op de Website om parkeerplaatsen te boeken of gebruik te maken van enige andere diensten aangeboden door NEOPARK.

 • 3. Wat biedt de Website?

De Website maakt het mogelijk online parkeerplaatsen te vergelijken en te boeken.

De Website heeft een drieledig doel:
– Bezoekers toelaten beschikbare parkeerplaatsen in de buurt van zijn bestemming te vergelijken;
– Leden toelaten gebruik te maken van een parkeerplaats met een gunstige prijs: iedere parkinguitbater heeft zich tegenover NEOPARK ertoe verbonden een korting op de publieksprijs te verlenen voor de parkeerplaatsen die beperkt verleend zijn aan NEOPARK;
– Uitbaters van parkings toelaten het beheer van de parkeerplaatsen te optimaliseren en daardoor hun gebruiksgraad te maximaliseren.

De bezoeker kiest in het bijzonder zijn bestemming, zijn aankomstdatum, de voorziene gebruikstijd van de parkeerplaats, zijn type voertuig en andere zoekcriteria, en start daarna een zoekopdracht naar beschikbare parkeerplaatsen.

Het resultaat van de zoekopdracht toont de beschikbare parkeerplaatsen, de naam van de uitbater van de parking, eventueel de afstand tot de bestemming, het voorgestelde tarief, de diensten aangeboden door de uitbater van de parking (wassen van de wagen, muzikale sfeer…), de informatie voor gebruikers van de parking en de korting waarvan de bezoeker kan profiteren.

De bezoeker die een parkeerplaats wil boeken moet dan lid worden van NEOPARK door het aanmaken van een NEOPARK rekening en het invullen van de online formulieren (naam, adres, identificatie van het voertuig…) om daarna de boeking te betalen.

 • 4. Wat de Website niet is

NEOPARK is noch vertegenwoordiger noch agent van de uitbaters van de parkings.

NEOPARK is geen partij bij de relatie tussen het lid en de uitbater.

NEOPARK geeft geen garantie van welke vorm dan ook betreffende het tot stand komen van een relatie tussen de bezoeker en de uitbater van de parking.

 • 5. Hoe boeken?

Om te profiteren van de boekingsdiensten van de Website, moet de bezoeker zich eerst als lid van NEOPARK inschrijven. Inschrijving is gratis.

  • 5.1 Inschrijving door de bezoeker

De inschrijving omvat de volgende stappen:

– Invullen van de inschrijfformulieren (naam, voornaam, adres, e-mail, identificatie van het voertuig…) ;
– Kiezen van een gebruikersnaam en wachtwoord;
– Herhaling van de acceptatie van de algemene gebruiksvoorwaarden en van de bijzondere verkoopvoorwaarden.
Het lid verklaart en garandeert dat de opgegeven informatie juist is en verbindt zich ertoe deze up-to-date te houden.

NEOPARK behoudt zich het recht voor de inschrijving van een bezoeker die niet voldoet aan bovenstaande verplichtingen te weigeren.

  • 5.2 Acceptatie van de algemene verkoopvoorwaarden

Acceptatie door de bezoeker van deze algemene voorwaarden via de interface door een dubbele klik (1. Ik vink het vakje “Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden gelezen en aanvaard deze”, 2. Ik klik op het vakje ‘Inschrijven”) vormt het bewijs van het kennisnemen van deze voorwaarden en staat gelijk aan de onherroepelijke acceptatie ervan bij volgende bezoeken. Het lid is erop gewezen dat hij/zij regelmatig de algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden moet lezen om op de hoogte te zijn van enige aanpassingen.

Het lid verklaart dat de aldus voorgelegde informatie echt en juist is.

Het lid is de enige verantwoordelijke voor het bewaren en geheimhouden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord, en van de gegevens die hij/zij doorgeeft. Ieder gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord veronderstelt dat het lid zich toegang verschaft tot de diensten van de website.

Als deze inschrijvingsregels en meer algemeen de regels vervat in deze algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden niet gerespecteerd worden, zal het lid onmiddellijk uitgesloten worden en de rekening opgeheven.

  • 5.3 Verklaring van de bezoeker

Tijdens zijn inschrijving als lid verklaart en garandeert de bezoeker in het bijzonder de volgende voorwaarden in acht te nemen:
– heldere, eerlijke, volledige en ware informatie te geven;
– de belangen van de uitbater van de parking niet te schaden (naam, reputatie…) door bijvoorbeeld negatieve berichten te publiceren;
– de interne reguleringen en alle aanwijzingen, aangebracht in de parking, die door de uitbater van de parking gegeven zijn te respecteren.

 • 6. Toegang tot de website en gebruik ervan
  • 6.1 Toegang

De Website, of de toegang tot een of meerdere diensten, kunnen zonder waarschuwing of schadeloosstelling, tijdelijk of definitief afgesloten worden, zonder dat leden of bezoekers hiervoor een schadevergoeding kunnen eisen.

De Website is 24u/24, 7d/7 toegankelijk, alhoewel dit geen verplichting is van NEOPARK.

Het is de verantwoordelijkheid van de leden en bezoekers over de deskundigheid en hulpmiddelen te beschikken die nodig zijn om toegang te hebben tot de Website (op hun eigen kosten: internettoegang, materiaal enz.).

  • 6.2 Gebruik

De Website is opgemaakt met inachtneming van de Franse wetgeving, specifiek met de Wet betreffende het vertrouwen in de digitale economie van 21 juni 2004 evenals de wet 2008-3 van 3 januari 2008 voor de ontwikkeling van de concurrentie in het voordeel van de consument.

De Website beantwoordt derhalve aan alle vereisten voor gebruik op Frans grondgebied. Alle toegang tot de Website buiten dit grondgebied is geheel op eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker of het lid, en deze moet zelf ervoor zorgen dat de website beantwoordt aan de lokale wetgeving in het grondgebied vanwaar hij toegang tracht te krijgen.

 • 7. Verklaringen van de parkinguitbater

De leden worden erop gewezen dat de uitbater verklaart heeft alle geldende wettelijke en sociale reguleringen te respecteren in het kader van de uitoefening van zijn activiteiten.

Ook heeft de parkinguitbater, handelend in de hoedanigheid van professioneel persoon, verklaart een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten, en deze in stand te houden.

 • 8. Gegevensbescherming

De gegevens die nodig zijn, specifiek voor de inschrijvingsformulieren beschikbaar op de Website, zijn nodig voor het afhandelen van de gevraagde handelingen. Deze kunnen ook gebruikt worden om de leden beter te kennen en het aanbod van NEOPARK aan te passen aan de behoeften van de leden.

Het lid kan het bedrijf aanschrijven op het volgende e-mail adres: correspondant-cnil@neopark.fr om zijn recht op toegang tot en verbetering van de informatie hem betreffende opgenomen in de database uit te oefenen, onder de voorwaarden voorgeschreven door de wet van 6 januari 1978.

De aangiftes voorgeschreven door de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, databases en vrijheden, geamendeerd op 6 augustus 2004 zijn ingediend (ontvangstbewijs nr. 1588047).

Het geheel van de persoonlijke informatie van het lid zal geautomatiseerd verwerkt worden.
De verwerking van deze gegevens zal toelaten dat:
– de verplichtingen tegenover het lid worden nagekomen;
– het lid van iedere nieuwe dienst op de hoogte gebracht wordt.

Als het lid dit tijdens de registratie van zijn persoonlijke gegevens op de website heeft toegestaan, zullen hem/haar e-mails (elektronische brieven) toegestuurd worden die nieuwigheden of exclusieve aanbiedingen bevatten.

Het lid kan op ieder moment verkiezen deze e-mails niet langer te ontvangen door te klikken op de link die hiervoor bedoelt is, en die zich onderaan elke toegestuurde e-mail bevindt.

 • 9. Inhoud geleverd door de parkinguitbaters

In overeenstemming met de wet van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie (LCEN) is iedere parkinguitbater verantwoordelijk voor alle inhoud (foto’s, commentaren…) die hij aan NEOPARK levert en die op de website gebruikt kunnen worden. NEOPARK verleent geen enkel auteursrecht of verplichting tot bewaking voor deze inhoud.

Daar de Website bedoelt is om de leden te informeren over de uitbatingsvoorwaarden van de parking, is het de plicht van de uitbater om de gegevens die online op de Website verkrijgbaar zijn te controleren en rechtzetting van mogelijke fouten of aanvullingen aan te vragen.

NEOPARK kan tevens niet garanderen dat de informatie die op de Website gegeven wordt volledig en foutloos is, noch garanderen dat deze up-to-date is.

Niettegenstaande alle voorzichtigheid bij het online plaatsen, worden de gegevens in ongewijzigde staat geleverd, en NEOPARK geeft geen verklaring en verleent geen garanties op dit vlak.

Het is dus de verantwoordelijkheid van de bezoeker of het lid om alle informatie die op de Website gegeven wordt te verifiëren voor gebruik, zodat de bezoeker of het lid alle informatie ter beschikking heeft om een beslissing te nemen in overeenkomst met zijn belangen.

 • 10. Eigendomsrechten

De elementen die eigendom zijn van NEOPARK, zoals de website, merken, beelden, geluids- en videoclips, teksten, foto’s, logo, geografische kaarten, software, zoekmachine, database, zonder dat deze lijst beperkend is, zijn exclusief eigendom van NEOPARK.
Deze algemene voorwaarden verschaffen geen enkele vorm van intellectueel eigendomsrecht op de elementen die toebehoren aan NEOPARK ten voordele van de bezoeker of leden.

Niettegenstaande verleent NEOPARK de bezoekers en leden een toegangsrecht tot zijn website op niet-exclusieve basis, persoonlijk, niet overdraagbaar en voor gebruik in overeenstemming met de voorwaarden zoals in deze algemene gebruiksvoorwaarden gedefinieerd.

 • 11. Auteursrechten en hergebruik van online inhoud

Alle informatie op de Website valt onder de wetgeving betreffende auteursrechten. Iedere reproductiemethode en wijze van hergebruik is onderworpen aan de toestemming van de auteur onder artikelen L122-1 en volgende van het Wetboek van intellectueel eigendom:

De door de redactie van de Website geschreven of online geplaatste informatie mag niet vrijelijk gereproduceerd worden zonder expliciete toestemming van de directeur publicatie van de Website.

De foto’s en documenten die op de website gepubliceerd worden blijven eigendom van hun respectieve auteurs en mogen niet gekopieerd en/of gedistribueerd worden zonder de toestemming van hun auteurs (inlichtingen verkrijgbaar bij de webmaster).

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, om het even welke procedure, die plaatsvindt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is onwettig en is een strafbaar feit.

 • 12. Verwijderen van de rekening van een lid
  • 12.1 Verwijdering op initiatief van NEOPARK

NEOPARK behoudt zich het recht zonder waarschuwing, zonder om het even welke schadeloosstelling, de rekening van een lid die deze algemene gebruiksvoorwaarden, of in het algemeen een geldige wet of regulering niet respecteert, te schorsen of te verwijderen.

Het lid vrijwaart NEOPARK van alle tegenspraak, bezwaren, acties en in het algemeen van alle moeilijkheden die NEOPARK berokkend kunnen worden door een parkinguitbater die veroorzaakt zijn door de handelingen van het lid.

NEOPARK behoudt zich het recht alle vervolgingen in te stellen die zij nuttig acht voor de bescherming van haar rechten, en het vereisen van schadevergoeding, rente en smartgelden voor door haar geleden schade.

  • 12.2 Verwijdering op aanvraag van een lid

Een ingeschreven lid kan op elk ogenblik het verwijderen van zijn rekening aanvragen zonder opgave van redenen.

 • 13. Verantwoordelijkheid

NEOPARK kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet nakomen van zijn verplichtingen als gevolg van een geval van overmacht in de algemene zin, zoals geaccepteerd door de Franse wetgeving en rechtbanken, of als gevolg van gebeurtenissen buiten haar controle, specifiek verbonden met de uitbater van de parking.

Het lid verklaart en erkent de enige verantwoordelijke te zijn voor zijn keuze van parking, waarvan hij de beschrijving heeft kunnen zien op de Website. Het is aan het lid de informatie die door de uitbater van de parking gegeven is via de website te controleren.

NEOPARK heeft een algemene verantwoordelijkheid voor middelen en kan niet verantwoordelijk gesteld worden in de mate toegelaten door de geldende regulering voor:

– alle immateriële schade,
– alle indirecte of verdere schade die veroorzaakt kan worden, met inbegrip van winstderving (of deze direct of indirect veroorzaakt is), verlies van klanten of goede commerciële naam of verlies van gegevens waarvan het lid het slachtoffer zou kunnen zijn;
– alle verlies of schade die een lid of bezoeker zou kunnen leiden door:
– het vertrouwen gesteld in de volledigheid en juistheid van de gegevens behorende tot de inschrijving van een uitbater van een parking op de Website;
– gebrek aan kennisgeving door een uitbater van een parking van nauwkeurige informatie betreffende zijn parking aan NEOPARK;
– het onvermogen van het lid om zijn wachtwoord of andere gegevens betreffende zijn rekening vertrouwelijk te houden.

 • 14. Wet

Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Franse wet.

Dit is geldig voor de materiële regels zowel als voor de regels van vorm, ongeacht de plaats van de raadpleging en het gebruik van de site door de bezoeker of deelnemer.

 • 15. Bevoegdheden

IN GEVAL VAN EEN GESCHIL, EN NA EEN POGING TOT MINNELIJKE SCHIKKING, ZIJN DE FRANSE TRIBUNALEN NADRUKKELIJK BEVOEGD, AFHANKELIJK VAN HET ARRONDISSEMENT VAN DE UITGEVER, ALS HET LID OF DE BEZOEKER EEN HANDELAAR IS, ONDANKS MEERDERE GEDAAGDEN OF DERDEN, OOK VOOR SPOEDEISENDE PROCEDURES OF BESCHERMENDE PROCEDURES, KORT GEDING OF OP VERZOEK.

 

 

II – BIJZONDERE VERKOOPVOORWAARDEN

 • 1. Inleiding

Deze bijzondere verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen van een parkeerplaats van een lid. Deze vervolledigen de algemene gebruiksvoorwaarden die van toepassing blijven op alle bestellingen.

Het lid heeft de mogelijkheid deze bijzondere voorwaarden zowel als de algemene voorwaarden op te slaan en uit te printen door de standaard voorzieningen van zijn webbrowser of van zijn computer.

Het lid erkent volledig geïnformeerd te zijn dat voor zijn akkoord met de inhoud van deze bijzondere en algemene voorwaarden geen schriftelijke ondertekening van deze documenten nodig is.

Het doel van deze algemene voorwaarden is het definiëren van de rechten en plichten van de partijen in het kader van het op afstand boeken van parkeerplaatsen beschikbaar via de verkooppagina van de website, vanaf de bestelling tot de diensten na verkoop en garanties, met inbegrip van de betaling.

 • 2. Tegenstelbaarheid van de algemene verkoopvoorwaarden

De versie van de algemene verkoopvoorwaarden die bindend is aan de leden is de versie die opgenomen is in de website op het ogenblik van de bevestiging van de boeking door het lid.

De verschillende versies van de algemene verkoopvoorwaarden worden door NEOPARK gearchiveerd.

 • 3. Informatie/garanties

Het aanmaken van de inhoud van de website, voor de aanbesteding van de boeking, de informatie specifiek betreffende de essentiële karakteristieken van de parking waarvoor geboekt kan worden, betalingsmogelijkheden, gebeurt met de grootst mogelijke zorg. Niettegenstaande kunnen kleine verschillen, die niet verbonden zijn met de essentiële karakteristieken, aanwezig zijn. Deze verschillen kunnen in geen enkel geval de contractuele verantwoordelijkheid van NEOPARK aannemen.

Het lid verklaart alle informatie en raadgevingen gekregen te hebben die hem/haar in staat stellen op eigen verantwoordelijkheid beslissingen te nemen met betrekking tot de keuze van één of meerdere parkings. Het lid heeft ervoor gezorgd de nodige software en materialen te hebben die hem in staat stellen het bestand verbonden met de boeking van de parkeerplaats te openen en te lezen.

 • 4. Prijzen

De prijzen voor de boekingen worden getoond op de hiervoor bestemde pagina van de website.
De prijzen worden gegeven in euro’s inclusief BTW.

In de e-mail bevestiging van de boeking zal het totale bedrag van de bestelling, zijnde het bedrag voor het parkeren plus de boekingskosten, en indien van toepassing de verzekering afgesloten door het lid, vermeldt worden in euro’s.
De communicatiekosten voor het gebruik van de online verkoopdienst is niet inbegrepen en is voor rekening van het lid.

NEOPARK behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de prijzen aan te passen. Niettegenstaande zullen gedane boekingen gefactureerd worden op basis van het tarief dat geldt op het ogenblik van de boeking.

 • 5. Boeking
  • 5.1 Algemeen

Om een boeking te maken moet het lid zijn gebruikersnaam en wachtwoord invoeren die hij/zij heeft ingesteld op het ogenblik van inschrijving, en die per e-mail bevestigd zijn.

Het lid is de enige verantwoordelijke voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord, en van de gegevens die hij/zij doorgeeft. Het gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord laat veronderstellen dat het lid zich toegang verschaft tot de website.

Het lid moet NEOPARK onmiddellijk verwittigen bij verlies of misbruik van zijn rekening, zijn identificatie en wachtwoord.

  • 5.2 Boekingen

Die Reservierung erfolgt in folgenden Schritten:

Boekingen verlopen in de volgende twee stappen:

– stap 1: identificatie van het lid.
– stap 2: invullen van de verplichte velden van de informatieformulieren. Het lid verklaart dat deze informatie waar en juist is.
– stap 3: raadplegen van de algemene gebruiksvoorwaarden en de bijzondere verkoopvoorwaarden.
– stap 4: aanvaarden van het geheel van de algemene gebruiksvoorwaarden en bijzondere verkoopvoorwaarden door het aanvinken van het hokje ‘algemene en bijzondere voorwaarden’ (standaard niet aangevinkt) en daarna te klikken op het vakje ‘akkoord’.
– stap 5: betaling van de boeking.
– stap 6: het lid ontvangt een bevestiging van zijn boeking via elektronische weg.
– stap 7: het lid download de boekingsbon klaar voor gebruik door op de downloadlink te klikken.

Alle boekingen door een lid met gebruik van de stappen hierboven zijn een onherroepelijke acceptatie van de algemene en bijzondere voorwaarden.

  • 5.3 Bevestiging van de boeking

In overeenstemming met de toepasselijk reguleringen wordt de contractuele informatie doorgestuurd in de vorm van een e-mail aan het tijdens de boeking door het lid geleverde e-mail adres.

De boekingsbon zal specifiek de volgende informatie bevatten:
– beschrijving van de gedane boeking;
– het boekingsnummer;
– de totale kost van de boeking;
– een herhaling van de toegangsvoorwaarden van de parking.

Het is aan het lid, onder zijn/haar verantwoordelijk, deze contractuele informatie op te slaan op een medium naar keuze.

NEOPARK behoudt zich het recht voor de boeking niet te bevestigen, specifiek in het geval een betaling niet geautoriseerd wordt, een foutief adres gegeven wordt, of enig ander probleem met de rekening van het lid. In dergelijke gevallen zal NEOPARK het lid per e-mail op de hoogte brengen.

De bestelling wordt pas definitief na volledige betaling door het lid.

 • 6. Betaling
  • 6.1 Betaalmethoden

Online betaling kan gebeuren via één van de betaalmethoden voorgesteld bij het bevestigen van de boeking:

– PayPal: het lid geeft geen persoonlijke financiële informatie tijdens het boeken en wordt verder geleid naar PayPal. PayPal Europe staat onder het toezicht van de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). PayPal encrypteert het kaartnummer om de vertrouwelijkheid te garanderen;

– Bankkaart: de gegevens van de bankkaart worden gecodeerd met het SSL (Secure Socket Layer) protocol en worden nooit op het netwerk doorgevoerd. Er wordt direct betaald aan de bankpartner van NEOPARK.
Het debetsaldo van betaalkaart of PayPal-rekening wordt gedebiteerd op het moment van de boeking.

De factuur en de boekingsbon zijn toegankelijk op de account van het lid.

  • 6.2 Niet-betaling

In geval van niet-betaling van de kosten zonder wettelijke grond kan NEOPARK rente vanwege verlate aanbetaling aanrekenen gebaseerd op de dan geldende wettelijke rentevoet plus drie procent punten, te rekenen vanaf de vervaldag.

In geval van betwiste invordering (incassobureau, advocaat of deurwaarder) en na een gewone brief, wordt het uitstaande bedrag verhoogd met een boeteclausule van 15% bovenop de hiervoor genoemde kosten en rentes.

 • 7. Gebruiksvoorwaarden voor de door NEOPARK verstuurde codes
  • 7.1 Algemeen

Voor toegang tot een parking moet het lid aan de ingang een code, geleverd door NEOPARK gebruiken, in één van de volgende vormen:

– Geven van de code aan de ingang van de parking via intercom of aan de beheerder;
– Invoer via digitaal toetsenbord;
– Lezing van een tag (barcode, QR-code) aan de ingang van de parking ;
– Herkenning van de nummerplaat van het voertuig zoals opgenomen in de rekening van het lid.

Dit is een eenmalige code. Het lid moet derhalve de code geheim houden. Bij verlies kan het lid slechts een nieuwe code aanvragen indien de oorspronkelijke code niet door derden gebruikt is. NEOPARK wijst alle verantwoordelijkheid voor frauduleus gebruik af.

Deze code kan ook aan de ingang van de parking verkregen worden als het lid zijn naam, nummerplaat en boekingsperiode opgeeft.

Het lid zal de identificatiemogelijkheden en/of technische voorzieningen voor barcodes geen schade toebrengen.

Daarenboven moet het lid beschikken over toegang tot een mobiel telefonienetwerk, zich binnen een zone met signaal bevinden, en ervoor zorgen dat het geheugen van zijn telefoon nog ruimte heeft om de code per tekstbericht te ontvangen.

  • 7.2 Geen herroepingsrecht

In overeenstemming met de geldende reguleringen heeft het lid geen enkel herroepingsrecht voor een boeking tijdens een vooraf overeengekomen periode. De herroepingsperiode van zeven dagen voorzien in artikel L.121.20 van de consumentenwet is niet van toepassing vanaf het ogenblik dat NEOPARK de boeking bevestigt en uitvoert door de toegangscode te leveren.

  • 7.3 Recht op terugbetaling en annuleringsverzekering

Het lid wordt erop gewezen dat de boeking gedaan wordt op basis van de door hem gegeven informatie, specifiek wat betreft aankomst- en vertrekdatum, duur van het parkeren en type voertuig.

Tot een uur voor aankomst kan het lid de boeking annuleren vanaf zijn persoonlijke pagina, en terugbetaald worden onder de volgende voorwaarden:

– door gebruik te maken van de annuleringsverzekering aangeboden door NEOPARK bij het boeken, zal het bedrag (totale kosten van de boeking verminderd met de verzekeringspremie en boekingskosten) onmiddellijk volledig terugbetaald worden.
– zonder de annuleringsverzekering aangeboden door NEOPARK bij het boeken, zal de rekening van het lid gecrediteerd worden met het bedrag (totale kosten van de boeking verminderd met de boekingskosten). Dit krediet moet binnen de 3 maanden na creditering volledig gebruikt worden.

Vanaf minder dan een uur voor aankomst, en eens de boeking gebruikt wordt, kan het lid geen terugbetaling krijgen.

  • 7.4 Wijziging van de boekingsdatum

Het lid kan de aankomst- en vertrekdatum van zijn boeking wijzigen vanaf zijn persoonlijke pagina onder de volgende voorwaarden:

– het wijzigen kan slechts tot een uur voor de aankomsttijd van de boeking;
– het wijzigen kan slechts als er plaats is om te boeken tijdens de gevraagde periode;
– het wijzigen is uitsluitend mogelijk voor dezelfde parking;
– voor alle wijzigingen zullen bijkomende boekingskosten aangerekend worden.

Eens de boeking in gebruik is kan het lid de dagen en uren van de boeking niet langer wijzigen.

Bij een kortere parkeertijd dan aanvankelijk geboekt kan het lid geen aanspraak maken op enige terugbetaling.

Bij het overschrijden van de geboekte parkeertijd kan het lid het saldo voldoen aan de uitbater van de parking op basis van het op dat ogenblik geldende gewone tarief.

  • 7.5 Veiligheidsregels

Het lid wordt erop gewezen dat hij zijn SMS slechts mag gebruiken buiten het wegverkeer omdat het handmatig gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden verboden is (R 412-6-1 van de verkeersreglementen).

 • 8. Ledenrekening

De rekening laat het lid toe:

– de geschiedenis van zijn boekingen en facturen te raadplegen;
– een gewijzigde boeking in te dienen;
– zijn boeking te annuleren;
– de datum en uren van zijn boeking te wijzigen;
– een ander voertuig van dezelfde categorie te verbinden aan een nog niet gestarte boeking;
– zijn krediet te gebruiken voor de betaling van een boeking;
– een beoordeling te geven van de parking nadat zijn gebruik ervan beëindigd is;
– zijn gegevens en wachtwoord te updaten.

 • 9. Garantie

NEOPARK moet de garantie tegen verborgen gebreken respecteren, in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek, dat stipuleert: “de verkoper moet een garantie bieden voor verborgen gebreken die hetgeen aangekocht ongeschikt maken voor het beoogde gebruik, of die dit gebruik dermate verminderen dat de koper het niet gekocht zou hebben, of er slechts een lagere prijs voor betaald zou hebben indien hij ervan op de hoogte was”.

 • 10. Mobiele oplossingen

NEOPARK heeft voor zijn leden verschillende mobiele applicaties ontwikkeld die hen toelaten de tarieven, diensten en beschikbaarheid te zien en hen de mogelijkheid te bieden een plaats in een parking te boeken in realtime (geheel virtuele boekingsbon te zien op de smartphone van het lid).

Om gebruik te maken van deze diensten moet het lid beschikken over internettoegang en geolocatie op zijn smartphone toelaten, en moet hij vooraf de met zijn smartphone compatibele NEOPARKING applicatie geïnstalleerd hebben.

Deze applicaties zijn beschikbaar via de website www.neoparking.com.

NEOPARK kan niet garanderen dat deze applicaties compatibel zijn met alle smartphones op de markt, noch dat zij bruikbaar zijn op bepaalde handelsplatformen.

 • 11. Geldigheidsperiode

Deze voorwaarden zijn geldig tijdens de gehele periode waarin NEOPARK zijn diensten online aanbiedt.

 • 12. Bewijs

De databases opgeslagen op de servers van NEOPARK of van de webhost, zullen beschouwd worden als bewijs van de communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

 • 13. Toegepast recht Recht

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving. Dit geldt voor zowel de materiële regels als voor de regels van de vorm.

NEOPARK garandeert in geen enkel geval het voldoen aan de lokale wetgeving die van toepassing kan zijn als een lid de website bezoekt vanuit een ander land.

In geval van een geschil, en na een poging tot minnelijke schikking, zijn alleen de Franse rechtbanken bevoegd. In geval van een geschil met een bedrijf of handelaar zal alleen de handelsrechtbank van de vestigingsplaats van NEOPARKING bevoegd zijn.